Chisinau, Moldova, 11 October 2016 – ACI Partners Publications
Autor: Vasile Soltan

În cazul în care o persoană nu dispune de resurse suficiente pentru a-și realiza scopurile economice sau există alte impedimente, asocierea cu alte persoane care urmăresc scopuri similare poate fi o soluţie în acest sens. Spre exemplu, un investitor străin căruia îi este interzis prin lege să deţină cu titlu de proprietate terenuri agricole în Republica Moldova, ar putea să investească în acest sector prin asocierea cu un agent economic autohton. Or, un agent poate pune la dispoziție terenurile sale, iar altul să aibă drept contribuție proiectarea și construcția unui complex locativ, primul avînd la sfîrșit o anumită cotă din spațiile locuibile.

Un alt exemplu este întreprinderea concesională ca modalitate de colaborare între concedent și concesionar pentru gestionarea efectivă a concesiunii. Toate aceste planuri de afaceri pot fi realizate în mod eficient și simplu prin încheierea unui contract de societate civilă (în continuare “CSC”). Încheind un CSC, două sau mai multe persoane (asociaţi, participanţi) se obligă reciproc să urmărească în comun scopuri economice ori alte scopuri, fără a constitui o persoană juridică, împărţind între ele foloasele şi pierderile.

Reieşind din esenţa CSC, printre beneficiile acestei instituţii, menţionăm:

  • Obținerea unor rezultate în asociere cu cineva este mai simplă și nu în ultimul rînd mai puțin costisitoare;
  • În practică, CSC poate fi aplicat într-un număr larg de domenii precum: construcţii, agricultură etc.;
  • Nu este necesară constituirea unei persoane juridice, cu toate consecințele care survin din acest fapt – evitarea înregistrării unei entități și formalităților aferente;
  • Flexibilitatea și procedura simplă de încheiere a contractului de societate civilă;
  • Participarea la venituri și suportarea cheltuielolor proporțional cotei părți din capitalul societății;

Pot încheia CSC persoanele care sunt înzestrate cu capacitatea de a încheia acte de dispoziție – atît persoane persoane fizice, cît și persoane juridice. Este de menționat faptul că contractele de societate civilă au un puternic caracter personal pornind de la faptul că anume încrederea reciprocă a asociaților stă la baza încheierii CSC. În acest sens, cotele-părţi din patrimoniul social sau alte drepturi decurgînd din contract nu pot fi transmise terţilor fără încuviinţarea celorlalţi asociaţi. În cazul înstrăinării unei cote-părţi, ceilalţi asociaţi au dreptul de preemţiune.

Contribuţiile participanţilor și răspunderea pentru aceste contribuții.

Participanţii trebuie să verse contribuţiile convenite prin contract. Acestea pot fi bunuri, inclusiv drepturi patrimoniale care devin proprietate comună a asociaților dacă nu s-a convenit altfel. Asociații sunt obligații la plata unor contribuţii egale dacă nu au prevăzut expres contribuții diferențiate. În acest sens, este bine de știut cîteva aspecte:

  • Asociatul dator cu o sumă de bani pe care nu a depus-o este în întîrziere de drept, urmînd să plătească dobînda de întărziere;
  • În cazul în care un asociat a preluat anumite sume pentru scopuri personale din casa societăţii, acesta urmează să achite o dobîndă începînd cu ziua preluării;
  • Asociații pot transmite în calitate de contribuție și dreptul de folosinţă asupra unui bun. Dacă acest drept se stinge anterior termenului pentru care a fost transmis, asociatul este obligat să compenseze în bani costul folosinţei de care a fost lipsită societatea;
  • Asociaţii care s-au obligat să depună în comun prestaţii în muncă predau societăţii toate cîştigurile obţinute prin prestaţiile care fac obiectul societăţii;
  • La lichidarea societăţii, fiecare asociat are dreptul prioritar faţă de alţi asociaţi de a primi bunul pe care l-a dat în calitate de contribuţie.

Administrarea și reprezentarea

De regulă, asociaţii gestionează împreună actele societăţii civile şi reprezintă împreună societatea în exterior, fiecare asociat avînd dreptul să participe la emiterea deciziilor comune. Totuși, prin contract, conducerea societății poate fi încredințată unuia sau mai multor asociați. În asemenea situație, orice asociat poate cere oricînd informaţii celor care exercită conducerea, precum și să obiecteze la încheierea actului juridic în numele societăţii.

Participarea la venituri şi pierderi

Asociaţii participă la venituri şi suportă pierderile proporţional cotelor-părţi ce le revin din patrimoniul social. O garanție în acest sens este nulitatea clauzei care atribuie unui asociat toate veniturile obţinute de societate sau îl eliberează de toate pierderile, care exclude un asociat de la împărţirea venitului sau pune în sarcina acestuia toate pierderile.

Răspunderea asociaților

Asociaţii răspund pentru obligaţiile societăţii civile în mod solidar, iar în raporturile interne, întinderea răspunderii se stabileşte după cotele-părţi din patrimoniul social dacă în contract nu este prevăzut altfel.

Rezilierea contractului de societate civilă

CSC încheiat pe o perioadă nedeterminată poate fi reziliat cu un preaviz de 3 luni cu excepția cazului în care s-ar produce un prejudiciu societăţii civile. Pe de altă parte, CSC încheiat pe termen determinat poate fi reziliat înainte de termen doar pentru un motiv întemeiat. Regulă generală prevede că retragerea unui asociat are drept consecinţă dizolvarea societăţii, însă contractul poate prevedea ca retragerea să nu ducă la dizolvarea societăţii, ci doar la eliminarea celui care a reziliat contractul. În acest din urmă caz, cota-parte în capitalul social a celui care a reziliat majorează corespunzător cotele asociaţilor rămaşi iar cel care a reziliat contractul are dreptul la valoarea în bani a cotei sale părţi. 

Reieșind din cele menționate, contractul de societate civilă poate fi privit ca o alternativă eficientă și simplă pentru realizarea unor afaceri în comun, fără a recurge la constituirea unei persoane juridice. Prin intermediul acestei instituții pot fi eliminare unele impedimente de ordin financiar, organizatoric, dar și legislativ. Prin urmare, agenții economici ar putea lua în calcul o asemenea perspectivă pentru afacerile lor.


CategoryPublications

© 2006-2015 ACI Partners

logo-footer

STAY CONNECTED WITH US: