Permits and authorizations for businesses in Moldova are usually a big issue. What if we tell you how to make your life easier? This publication speaks of why and when silence of a state authority which you have requested issuance of a permit for your business can serve a benefit to you. Read further for a clear description of steps and conditions of implicit acceptance of your request by an administrative authority.

Call Cristina, our leading Corporate Law attorney, to ask for a lawyer’s advice and assistance in compliance, licensing and permits for your company.

Tăcerea în favoarea întreprinzătorului

Desfășurarea activității de întreprinzător implică, de cele mai deseori, obținerea de autorizații, permisiuni, licențe, alte acte cu caracter permisiv. Întreprinzătorii, cei mai norocoși, obțin actul permisiv în termen și încep desfășurarea activității autorizate. Alții, mai puțin norocoși, dar mai mulți la număr, așteaptă răbdător ziua când funcționarul va avea timp să le analizeze cererile.

De cele mai dese ori, în ziua în care trebuie să fie eliberată autorizația solicitată, funcționarul fie solicită încă un „document”, fie face trimitere la volumul enorm de solicitări pe care nu reușește să le analizeze, fie găsește alte motive pentru a amâna eliberarea actului solicitat.  Astfel, procedura de obținere a actului permisiv poate dura mult peste termenul stabilit de lege. Mai mult decât atît, sunt situații când întreprinzătorul constată că cererea sa nici nu a fost recepționată (înregistrată) în modul corespunzător de către autoritate, fapt care face imposibilă calcularea termenului pentru eliberarea actului permisiv.

Puțini întreprinzători, însă, cunosc că, inacțiunea autorităților emitente este calificată de lege ca și tăcere și este temei pentru aplicarea principiului acceptării tacite, principiu, conform căruia, licenţa/autorizaţia se consideră eliberată dacă autoritatea administraţiei publice şi/sau altă instituţie abilitată prin lege cu funcţii de reglementare şi de control („autoritatea emitentă”) nu răspunde solicitantului în termenul prevăzut de lege pentru emiterea acesteia. Prin urmare, lipsa răspunsului din partea autorității competente permite solicitantului de licență/autorizație să practice activitatea de întreprinzător ca și cum ar fi obținut licența/autorizația solicitată. Totodată, în cazul în care autoritatea competentă a emis un răspuns negativ în termenul stabilit de lege sau există o comunicare în scris, principiul acceptării tacite nu mai are temeiuri pentru a fi aplicat. De aici rezultă că legiuitorul a considerat atitudinea de pasivitate drept tăcere, fapt care echivalează cu un act administrativ, generator de drepturi și obligații.

Aplicarea principiului aprobării tacite se extinde asupra eliberării, prelungirii și reperfectării tuturor actelor permisive indicate în Nomenclatorul actelor permisive aprobat prin Legea nr. 160/2001, precum și asupra licențelor, conform Legii nr. 451/2001.

Excepție de la aplicarea principiului aprobării tacite sunt licenţele/autorizaţiile în domeniul care vizează activitatea de pe piaţa financiară (bancară şi nebancară), precum și activităţile nucleare şi radiologice, regimul armelor de foc, muniţiilor şi explozibililor, regimul substanţelor narcotice şi al altor substanţe psihotrope.

În ce condiții se aplică principiul aprobării tacite

Pentru a aplica principiul aprobării tacite, trebuie să fie întrunite, consecutiv și cumulativ, următoarele condiții:

  • Depunerea cererii. Solicitantul depune cererea pentru eliberarea actului permisiv, în două exemplare, la autoritatea emitentă. Cererea poate fi depusă personal sau prin scrisoare recomandată, sau prin poştă electronică (sub formă de document electronic cu semnătură digitală, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare). La cerere se anexează actele necesare, conform legii speciale. Alternativ, la cerere se anexează o declarație pe proprie răspundere privind respectarea condițiilor prevăzute de lege ce reglementează activitatea pentru care solicită actul permisiv.
  • Dovada recepționării. Un exemplar al cererii depuse, după înregistrarea acesteia de către autoritatea emitentă, se restituie solicitantului. Acest exemplar al cererii servește drept dovadă a începerii curgerii termenului pentru aplicarea principiului aprobării tacite. Legea obligă autoritatea emitentă să restituie solicitantului al doilea exemplar al cererii la data înregistrării acesteia. Forma actului ce confirmă depunerea informaţiei necesare pentru întocmirea şi eliberarea actului permisiv solicitat este stabilită de autoritatea emitentă în fiecare caz în parte. Astfel, Legea nr. 451/2001 prevede că declaraţia pentru eliberarea/prelungirea licenţei şi documentele anexate la ea se înregistrează conform borderoului, a cărui copie se înmânează solicitantului de licenţă, cu menţiunea privind data înregistrării declaraţiei.
  • Încălcarea termenului/lipsa comunicării scrise. Termenul general de eliberare a actului permisiv este de 10 zile lucrătoare, începând cu ziua înregistrării tuturor actelor necesare eliberării actului permisiv (această dată coincide cu data indicată pe cerere/act confirmativ). Pentru anumite categorii de acte permisive sau genuri de activitate legea stabilește alte termene. În cazul în care actul legislativ ce reglementează activitatea respectivă nu prevede alte termene, la expirarea termenului de 10 zile (pentru licență – 5 zile) se consideră că există acceptare tacită dacă autoritatea emitentă nu a răspuns în termen la solicitare.

După expirarea termenului stabilit de lege pentru emiterea licenţei/autorizaţiei şi în lipsa unei comunicări scrise din partea autorităţii emitente, licenţa/autorizaţia se consideră acordată/prelungită, iar solicitantul poate desfăşura activitatea pentru care a solicitat licenţă/autorizare. În această oride de idei, Legea nr. 161/2011 prevede că actul confirmativ (cererea sau borderoul) înlocuieşte actul permisiv solicitat în cazul în care a fost aplicat principiul aprobării tacite, fiind învestit automat cu forţa juridică a actului permisiv solicitat. Acest act are caracter provizoriu şi se înlocuieşte în timp cu actul permisiv solicitat.

Pentru obținerea documentului oficial necesar începerii activității se va adresa la autoritatea în cauză. Dacă autoritatea emitentă refuză să emită actul permisiv solicitat sau nu răspunde, este temei de adresare în contencios administrativ.


CategoryPublications

© 2006-2015 ACI Partners

logo-footer

STAY CONNECTED WITH US: