Chisinau, Moldova, 24 March 2017 – ACI Partners Publications
Author: Marina Zarija

Companies like Tesla, IKEA, Coca-Cola, Apple, and Google have already managed to develop strategies and outline objectives aimed to perform the transition to the exclusive use of renewable energy.

In the context of a pronounced global tendency linked to national energy security consolidation from renewable sources, the states prove an increasing interest and do not hesitate to invest billions of dollars in order to take advantage of their own energy potential (for example, China – 109.2, USA – 44.1, Japan – 36.2 billions US Dollars).

The latest International Renewable Energy Agency experts’ report underlines the huge technical potential of Moldova estimated at 25 GW, a capacity 10 times higher than the current installed capacity of all existing power stations.

The legal framework: As of March 25, 2017 the Law No. 160/2007 on Renewable Energy will be repealed, and the Law No. 10/2016 on Promotion of Renewable Energy Sources will be effective, in the context in which the Government undertook by its Decision No. 833/2011 on the National Energy Efficiency Programme 2011-2020, the ambitious task of increasing the share of renewable energy in the total energy fund up to 20% in 2020.

The new law, however, being more sophisticated that the previous one, rather accurately transposes the Directive 2009/28/CE of the European Parliament and the Council of 23.04.2009 on the Promotion of Renewable Energy Sources, confirming the alignment, long-term orientation towards a green sustainable economy and implementation of the relevant Community acquis. Hence, it stipulates the involvement of the Energy Efficiency Agency (EEA) in order to facilitate licensing procedures, the competences of other authorities and relevant institutions, authorization and certification activities in the field of energy by the National Agency for Energy Regulation (NAER), with a particular attention paid to support schemes, guarantees of origin, administrative procedures as well as producers’ access to the network.

The eligible producers are considered those who have won the auction or those who have this specific status confirmed by NAER and who will benefit of a right to have their entire volume of the energy purchased for a period of 15 years from the day the power station starts operating. The selection of both categories is expected to be objective, transparent and non-discriminatory, while in the case of the statute confirmation it will be based upon the principle: first come, first served. The exhaustive list of the eligibility criteria will be made public and the amount of the good execution warranty shall not exceed 15% of the estimated value of the investment.

The activities, which require license, are the following: the production of electricity, thermal energy, biogas and biofuel. In this respect, the provisions of the Law on Regulation and Licensing the Entrepreneurial Activity and other special laws shall apply. As far as the efficient access to the networks is concerned, the network operators are to offer to the interested persons the necessary information regarding the connection, costs, deadlines and expansion plans in the area. Access to the networks should not be subject to any insurmountable or disproportionate barriers, and the published tariffs should be based upon transparent and predictable costs provided in accordance with the law.

The support schemes, which the state proposes, shall take form of a fixed price determined by auction and fixed tariffs for the eligible producer. One may not exclude that afterwards these support schemes shall include without being limited to, investment aids, tax exemptions or reductions, reimbursements, methods of direct influence over the price, other incentives. The vital meaning of these schemes actually lies in sustaining and encouraging producers of renewable energy to hasten the process of transition to the use of alternative non-polluting sources.

The basic conditions regarding the sale of electricity, expressly state that the central provider of the electrical energy appointed by the Government purchases from the eligible producers the entire volume of energy from the renewable sources, at prices and tariffs properly established.

Guarantees of origin, which confirm the veracity of renewable sources origin by the network operators, are issued upon request within 30 days. Such a guarantee can be used within 12 months from the date of production of electricity, so that later to be returned to the central provider. Moreover, guarantees of origin issued by the EU member states or states party to the Energy Community Treaty are recognized in Moldova as part of international cooperation, if the purpose of disclosure is informing the consumer upon origin of the energy. While for biofuels the certificates of conformity are issued, which attest the authenticity and durability according to the EU standards.

A particular interest is the openness towards foreign partners, towards participation in international projects, including investment projects, mutual recognition of certification systems and of equipment using renewable energy sources in terms of energy efficiency indicators. As such high official as Vice Prime-Minister, Minister of Economy O. Calmac has stated, it is expected to raise tens of millions euro for this purpose. Republic of Moldova reaffirms its strong commitment towards building a functional infrastructure for the use of renewable energy.

Direct state interventionism is more than welcome, as a pre-condition to financing certain studies or research programmes (for determining of the period of amortization relative to the investments volume; impact of some support schemes as compared to others; as well as environmental impact) to diversification of support schemes, which will lead directly to the creation of a business friendly environment in this sector.

 


 

Surse de Energie Regenerabilă: o nouă lege, noi perspective

Companii precum Tesla, IKEA, Coca-Cola, Apple, Google deja au bine puse la punct strategii și conturate obiective menite să efectueze tranzitul spre utilizarea exclusivă a energiei regenerabile.

În contextul unei pronunțate tendințe globale de consolidare a securității energetice naționale din surse regenerabile, statele manifestă un interes sporit neezitând să investească sume de ordinul bilioanelor de dolari întru valorificarea propriului potențial energetic (spre exemplu în 2016, China – 102.9, SUA – 44.1, Japonia – 36.2 etc.).  

Cel mai recent raport efectuat de experții Agenției Internaționale pentru Energii Regenerabile subliniază potențialul tehnic uriaș al Moldovei estimat la 25 GW, o capacitate de 10 ori mai mare decât actuala putere instalată a tuturor centralelor electrice existente.

Cadrul normativ: Începând cu 25 martie 2017 se abrogă Legea Nr. 160/2007 cu privire la energia regenerabilă, corelativ intrând în vigoare Legea Nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, în contextul în care Guvernul și-a asumat prin Hotărârea nr. 833/2011 cu privire la Programul național pentru eficiență energetică 2011-2020, sarcina ambițioasă de creștere a ponderii energiei regenerabile în totalul fondului energetic cu până la 20% în 2020.

Legea nouă, de altfel mai complexă, transpune relativ fidel Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23.04.2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, confirmând ralierea, orientarea în termen lung spre o economie verde, sustenabilă și implementarea acquis-ului comunitar în domeniu. Așadar, aceasta consacră implicarea Agenției pentru Eficiență Energetică (AEE) întru facilitarea procedurilor de licențiere, atribuțiile altor autorități și instituții relevante, autorizarea și certificarea activităților în domeniul energiei de către ANRE, o atenție sporită se acordă schemelor de sprijin, garanțiilor de origine, procedurilor administrative și accesului producătorilor la rețele.

Producătorii eligibili se consideră a fi cei care au câștigat licitația sau cei cărora ANRE le-a confirmat acest statut și care urmează să se bucure de dreptul de a li se achiziționa integral volumul de energie timp de 15 ani de la punerea în funcțiune a centralei electrice. Modul în care se va opera selecția ambelor categorii se prevede a fi obiectiv, transparent și nediscriminatoriu, iar în cazul confirmării statutului se va ține cont de principiul: primul venit, primul servit. Lista exhaustivă a criteriilor de eligibilitate va fi publică iar mărimea garanției de bună execuție nu trebuie să depășească 15% din valoarea de deviz a investiției.

Activitățile pentru care se acordă licență sunt următoarele: activitatea de producere a energiei electrice, a energiei termice, de producere a biogazului și a biocarburantului. În acest sens, se va ține cont de prevederile Legii cu privire la reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător și de alte legi speciale. Cât despre accesul eficient la rețele, operatorilor de rețele le incumbă obligația de a oferi subiecților interesați informațiile necesare referitoare la racordare, costuri, termene și planificările extinderii în zona respectivă. În acces nu trebuie să fie întrunite careva bariere insurmontabile sau neproporționale, tarifele publicate vor fi bazate pe costuri transparente și previzibile aprobate conform legii.

Schemele de sprijin pe care le propune statul iau forma prețului fix determinat în cadrul licitației și tarifului fix stabilit pentru producătorul eligibil. Nu este exclus ca ulterior aceste scheme de sprijin să includă fără a se limita, ajutoare pentru investiţii, scutiri sau reduceri de impozite, rambursări, metode de influențare directă a preţurilor, alte stimulente. Importanța vitală a acestor scheme rezidă efectiv în susținerea și încurajarea producătorilor de energie regenerabilă pentru grăbirea procesului propriu-zis de trecere la utilizarea surselor alternative, nepoluante.

Condițiile de bază privind comercializarea energiei electrice, expres stabilesc că furnizorul central de energie electrică desemnat de Guvern, achiziționează de la producătorii eligibili întregul volum de energie din surse regenerabile, la prețurile respectiv tarifele stabilite corespunzător.

Garanțiile de origine care bineînțeles confirmă veridicitatea originii sursei regenerabile sunt eliberate de operatorii de rețea la cerere, într-un termen de maxim 30 de zile calendaristice. O asemenea garanție poate fi folosită în termen de 12 luni de la data producerii unității de energie electrică, ca ulterior să fie transmisă furnizorului central. Mai mult ca atât, garanțiile de origine emise de statele membre ale Uniunii Europene sau de cele parte la Tratatul Comunității Energetice se bucură de recunoaștere și în Republica Moldova în contextul cooperării internaționale, cu condiția că scopul unei astfel de recunoașteri să fie aducerea la cunoștință consumatorului final proveniența energiei. Iar pentru biocarburanți se eliberează certificate de conformitate, ce atestă autenticitatea și durabilitatea lor potrivit standardelor Uniunii Europene.

Un interes deosebit îl prezintă deschiderea față de partenerii externi, față de participări la proiecte internaționale, inclusiv investiționale, recunoașterea mutuală a certificării sistemelor și echipamentelor ce utilizează surse regenerabile de energie în ceea ce privește indicatorii de eficiență energetică, și chiar din declarațiile unor înalți funcționari, Viceprim-ministru, Ministrul Economiei, O. Calmâc, se așteaptă mobilizarea unor resurse financiare de zeci de milioane de euro. Republica Moldova își reafirmă astfel angajamentul ferm față de construirea unei infrastructuri funcționale pentru utilizarea formelor de energie regenerabile.

Intervenționismul direct al statului este mai mult decât binevenit, ca pre-condiție pentru finanțarea anumitor studii și programe de cercetare (pentru stabilirea perioadei de amortizare în raport cu volumul investițiilor; impactul unor scheme de susținere în raport cu altele; influența exercitată asupra mediului) întru diversificarea schemelor de sprijin, ceea ce ar duce nemijlocit la crearea unui mediu propice, favorabil afacerilor în acest sector.

_____________________________________________________________________________________

Surse utilizate:

  1. http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_Cost-competitive_power_potential_SEE_2017.pdf vizitat la data de 17.03.2017
  2. https://www.mold-street.com/?go=news&n=5567 vizitat la data de 17.03.2017
  3. Legea Nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, în MO Nr. 69-77 din 25.03.2016

CategoryPublications

© 2006-2015 ACI Partners

logo-footer

STAY CONNECTED WITH US: