Chisinau, Moldova, 19 October 2016 – ACI Partners Publications
Autor: Vasile Soltan

Orice agent economic rezident al Republicii Moldova care întruneşte condiţiile prevăzute de lege, poate să solicite acordarea statutului de agent economic autorizat (Authorised Economic Operator – în continuare – AEO) de la autorităţile vamale moldoveneşti. Acesta se acordă de către Serviciul Vamal prin eliberarea unui certificat, după parcurgerea mai multor etape, inclusiv consultarea cu alte autorităţi competente și constituie obiectul unei supravegheri permanente. Statutul de AEO este unul râvnit de către agenţii economici pornind de la faptul că oferă un şir de facilităţi care le propulsionează afacerile la o viteză mai mare comparativ cu agenţii care nu deţin un asemenea statut. Acordarea certificatului de AEO înseamnă de fapt îmbunătăţirea relaţiilor cu autorităţile vamale şi recunoaşterea drept partener de afaceri securizat şi sigur. Nu în ultimul rând, aceasta conduce la îmbunătăţirea climatului investiţional al ţării, facilitarea comerţului, sporirea volumului mărfurilor importate/exportate și creşterea capacităţilor de producere care sunt în raport direct cu accelerarea traficului de mărfuri, inclusiv peste frontiera vamală.

La momentul actual, în Republica Moldova sunt înregistraţi aproximativ 70 de AEO, companii mari care activează în domeniul construcțiilor, industriei alimentare, transporturilor, telefoniei mobile, textilelor și alte domenii de interes major pentru economia națională și pentru satisfacerea necesităților populației.

Facilităţile de care beneficiză AEO

 • Un număr mai mic de controale vamale fizice şi documentare.
 • Posibilitatea de a plăti drepturile de import după depunerea (validarea) declarației vamale cu condiția constituirii unei garanții în cuantum deplin al drepturilor de import. Totuși, prelungirea termenului de plată nu poate depăși 30 de zile calendaristice de la validarea declarației vamale.
 • Efectuarea controlului vamal în mod prioritar în cazul în care, ca urmare a analizei riscurilor, organul vamal decide să supună controlului vamal suplimentar mijlocul de transport şi mărfurile indicate în declaraţia vamală depusă de AEO.
 • Posibilitatea de a alege amplasamentul pentru efectuarea controalelor vamale.
 • În cazul în care titularul certificatului AEO solicită acordarea unor proceduri simplificate precum procedura declaraţiei incomplete, declaraţiei simplificate, procedura de vămuire la domiciliu, organul vamal nu reexaminează condiţiile care au fost deja examinate la acordarea certificatului AEO.
 • În cazul în care titularul certificatului AEO depune o declaraţie vamală, organul vamal îl poate informa în prealabil, pînă la traversarea frontierei vamale, că mărfurile şi mijloacele de transport au fost selectate pentru un control fizic suplimentar ca urmare a analizei riscurilor în ceea ce priveşte securitatea şi siguranţa.

De asemenea, trebuie luate în calcul şi unele avantaje indirecte precum reducerea furturilor şi pierderilor; mai puţine întârzieri în transporturi; un sistem de planificare îmbunătăţit; sporirea fidelităţii clienţilor; reducerea numărului de incidente de securitate şi siguranţă; reducerea costurilor controalelor pentru furnizori şi consolidarea cooperării; îmbunătăţirea securităţii şi a comunicării dintre partenerii implicaţi în lanţul logistic.

Condiţiile pentru acordarea statutului de AEO

Pornind de la beneficiile oferite AEO, acesta trebuie să întrunească un şir de condiţii în vederea obţinerii acestui statut. Printre condiţiile cele mai importante, menţionăm:

 • lipsa datoriilor faţă de bugetul public naţional;
 • dispunerea de active cu un grad înalt de solvabilitate, confirmate prin înregistrări contabile şi informaţii disponibile;
 • lipsa încălcărilor legislaţiei vamale, constatate conform procedurii legale, pe perioada ultimilor doi ani anteriori prezentării cererii;
 • dispunerea de un sistem de gestiune a evidenţei operaţiunilor comerciale şi, dacă este cazul, a documentelor de transport, care să permită realizarea adecvată a controalelor vamale;
 • dispunerea de amplasamente, echipamente şi personal necesare manipulării mărfurilor etc.

Procedura de emitere a certificatului

Pentru a putea obţine statutul de AEO, agentul economic urmează să depună o cerere în scris aparatului central al Serviciului Vamal precum şi să o expedieze în fomat electronic. La cerere se vor anexa: certificatul de înregistrare a operatorului economic; actul constitutiv al agentului economic; cazierul judiciar al persoanei care reprezintă legal operatorul economic şi al angajaţilor operatorului economic, responsabili cu reprezentarea acestuia faţă de autoritatea vamală; certificatul de atestare fiscală; declaraţia pe propria răspundere etc.

Dacă agentul nu întruneşte condiţiile prevăzute de lege, Serviciul Vamal comunică în termen de 7 zile calendaristice solicitantului decizia de neacceptare şi motivele care au stat la baza acestei decizii.

Termenul examinării cererii privind acordarea statutului de operator economic autorizat începe să curgă de la data la care Serviciul Vamal dispune de toate elementele de informare necesare pentru a lua decizie şi durează pînă la 30 de zile calendaristice.

Certificatul AEO se acordă pe o perioadă nelimitată şi produce efecte începînd cu a treia zi lucrătoare din data emiterii, fiecare certificat avînd un număr de înregistrare în ordine cronologică, sub stricta supraveghere a Serviciului Vamal.

Serviciul Vamal poate refuza emiterea certificatului în următoarele cazuri:

 • cererea depusă sau documentele care confirmă respectarea condiţiilor de acordare a statutului AEO nu corespund cerinţelor;
 • solicitantul nu corespunde condiţiilor de acordare a statutului solicitat.

Decizia de refuz a Serviciului Vamal se aduce la cunoştinţă solicitantului în scris cu expunerea motivelor acesteia şi poate fi atacată conform prevederilor Codului vamal.

Reieșind din cele menționate, statutul de agent economic autorizat este un punct forte în dezvoltarea afacerilor. Totalitatea de facilități de care beneficiază agentul reflectă de fapt încrederea statului în agentul respectiv, devenind astfel unul securizat și sigur. Prin urmare, agenții care consideră că îndeplinesc cerințele prevăzute de lege, pot opta pentru obținerea acestui statut care cu certitudine le va îmbunătăți cifra de afaceri.


CategoryPublications

© 2006-2015 ACI Partners

logo-footer

STAY CONNECTED WITH US: